موسسات بین المللی

جستجوی کد تعرفه

www.hscode.org

سایت B2B

www.foreign-trade.com

مقایسه و آنالیز کشورها

www.nationmaster.com

سایت B2B

www.zauba.com

صادرات به کشور چین

www.e-to-china.com

آمار تجارت کالاها در جهان

www.trademap.org

 سایت B2B

www.ec21.com

 

 سایت B2B

 

www.alibaba.com

اطلاعات تجارت بین المللی

www.tradekey.com

مطالعات بازارهای تجاری جهان

www.macmap.org

 سازمان جهانی گمرک

www.wcoomd.org

سازمان تجارت جهانی

www.wto.org 

 اتاق بازرگانی بین الملل

www.iccwbo.org

اطلاع از نمایشگاه های بین المللی

www.10times.com

جستجو و مقایسه تولیدات و سرویس های تجاری در جهان

www.business.org 

 مرکز تجارت بین الملل

www.intracen.org